กิจกรรม

ยินดีต้อนรับ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ตัวอย่าง

   การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งนักศึกษา ครูเข้าอบรม เรื่องเครื่อข่ายนวัตกรรม  รายละเอียด