การประชุมงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประชุมเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ เพื่อวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (Sar) จุดเด่นจุดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจาก Sar ปีการศึกษา 2564 ในการนำมาพัฒนาเครื่องมือ Sar รายบุคคลออนไลน์ ให้สอดคล้องกับประเด็นการประเมินซึ่งประกอบด้วย 26 ตัวบ่งชี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Quality

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
แผนงานและความร่วมมือ