รายวิชาการฝึกงานปวส.

รายวิชาการฝึกงานในหลักสูตร ปวส. พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
3000 – 7001   การฝึกงาน      4 (320 ช.ม.)
 
จุดประสงค์รายวิชา
       1. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
       2. เพื่อให้สามารควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ติดตามและประเมินผล การจัดการวิชาชีพ
           ในระดับเทคนิค
       3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
           งานอาชีพ
       4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิด
           ชอบมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
 
มาตรฐานรายวิชา
       1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ
       2. ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ หรือแหล่งวิทยา
           การด้านการควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ติดตามและประเมินผล การจัดการวิชาชีพใน
           ระดับเทคนิค
       3. สรุป รายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานอาชีพ
 
คำอธิบายรายวิชา
       ฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
ในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชำนาญ
ด้านการควบคุม งานตรวจสอบงาน ติดตามประเมินผลการจัดการวิชาชีพในระดับเทคนิค
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบฝึกงานในสาขาวิชานั้นๆ และรายงานผล
การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาฝึกงาน