รายวิชาการฝึกงาน ปวช.

 
รายวิชาการฝึกงานในหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
2000 – 7001   การฝึกงาน       4 (320 ช.ม.)
 
จุดประสงค์รายวิชา
     
 1. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
       2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอาชีพจนเกิดความชำนาญ มีทักษะและประสบการณ์นำไป
           ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพในระดับฝีมือ
       3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิด
           ชอบมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
 
มาตรฐานรายวิชา
     
 1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ
       2. ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ หรือแหล่งวิทยากร
           ให้เกิดความชำนาญมีทักษะและประสบการณ์อาชีพในระดับฝีมือ
       3. สรุป รายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานอาชีพ
 
คำอธิบายรายวิชา
       
ฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
 ในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชำนาญ
มีทักษะและประสบการณ์ อาชีพในระดับฝีมือโดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบ
การฝึกงานในสาขาวิชานั้นๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน