พันธกิจ

พันธกิจ
1.พัฒนาการเรียนการสอนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
2.การบริหารการศึกษาให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อผู้เรียน
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ