ผังบุคลากร

   
               นายศิวกรณ์  เอ่งฉ้วน
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
นายพิน  บิลบวร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นายพงษ์ศักดิ์  ลิ่มเครือยาน

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวอุมาพร  แต่งเกลี้ยง

ครู ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

    นางสาวณนิษรา  ชูมณี
ครู ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

    นางสาวอัญชิษา  เขมะชัยเวช
  ครู ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติ
    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวบุษยมาศ  เป็ดทอง
ครู ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  นางสาวอังสนา  เขียวดำ
ครู ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติ
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   นางสาวศิริวรรณ  ถิ่นพันธ์

     เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี