ข้อมูลบุคลากร

 


นางเสาวลักษณ์  ผกามาศ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 


นางวันเพ็ญ งดงาม

ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวณัฐฐินันท์ หนูสาย

ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

 

นายสุรกฤษฎิ์  ผ่องสว่าง

ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวจารุวรรณ  ฤกษ์สม
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

นายมารุต  รวงผึ้ง
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       

นางสาวอุษาวรรณ  ดำกุล
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด