ข้อมูลบุคลากร

  dang.jpg
นางจารุวรรณ  จิตรสุคนธ์
ตำแหน่ง : ครู

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 

 
 

tim.jpg
นางเสาวลักษณ์  ผกามาศ

ตำแหน่ง : ครู
งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 
        
      

 

 

 

 

 

นางสาวอุษาวรรณ  ดำกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายมารุต  รวงผึ้ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
งานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ